POEME ROMÂNESTI ÎN LIMBI STRAINE

   

Elena Liliana POPESCU

 

KADA BI ZNAO

 

Kada bi znao,

koliko ~eznem za Tobom,

iako si u mom srcu

i koliko je velika tuga

{to Te mogu videti

do samo u mom snu.

 

Koliko mi samo nedostaje{,

iako si uvek sa mnom

i koliko je duboka bol

{to Te ne mogu ~uti

do samo u svojim mislima.

 

Koliko mi je te{ko

kada Te tra`im oko sebe

i ne mogu da Te na|em

do samo onda

kada Ti to ho}e{ da Te mogu na}i.

 

 

PI[EM TI

 

Pi{em ti neprestano,

u mislima,

po neko pismo.

 

Ti ga prima{

svakog puta

i odgovara{ mi

Varam li se, mo`da?

 

danas,

sutra,

mo`da nikada...

NIKO TI NIJE ODGOVORIO

 

Pitao si

ponekad

{ta je `ivot

a da i nisi

zaistinu `eleo

da sazna{

odgovor.

 

I nisi ga ni na{ao!

 

Niko ti nije odgovorio

zato {to niko

ne bi ni mogao

da ti odgovori...

 

 

DA BISMO SE RODILI

 

Koliko samo puta u na{em `ivotu

umiremo

a da i ne znamo,

samo da bismo se ponovo rodili

 

A koliko trena `ivot zna~e

i koliko li su smrti mera?...

 

 

@IVOT IZ SNA

 

Tek istopqena sve}a

jo{ gori

za tren

bez plamena...

Saznaje ona

po prvi put

kako Vreme

`ivote iz Sna

premerava.

 

 

I TADA ?

 

Htela bih da berem latice

iz cveta sre}e.

Ali wegov besmrtni san je

da ostane netaknut.

 

Htela sam tada da ispijem

kap rose.

Ali celo je sunce

u wemu sa`eto

i piju}i rosu

izgorela bih u plamenu.

 

 

PIJETA

 

Pogledi prodiru u srce mermera,

Koji je ne`na qubavi popevka

U ve~nosti svojoj trpe} poni`ewe

I bol sveop{ti {to j ' svetu kolevka.

 

Prostor se sa`ima i Vreme nestaje,

Samo mermer pla~e da tugu ubla`i...

Priroda je nema. I sve je bezna|e

Kad huda smrt `rtvu `ivota zatra`i.

 

Izgubqen je sada ceo svet nam sneni

Zbog velike krivice pro{lih vekova

I Marija Djeva pred Bogom se moli

Samo za opro{taj na{ih grehova.

 

Smilova se nebo i Opro{taj sti`e,

Nadahnuti mermer sada pleni, zove.

Besmrtna ikona {to se gordo di`e,

Postade vesnik milosti Hristove.

 

 

VRATA SU OTVORENA

 

Put je slobodan

i slobodan si da zna{

da ka Vratima

uzvi{enog Carstva

prema kojima je mno{tvo

misli upu}eno

kroz vekove ~ekaju}i

da u|e

na Vrata.

Sa rumunskog preveo: DRAGA MIRJANI]

 

 

 

  Home